Tema Landskap

Tema Landskap är en kort beskrivning av hur Ragundas landskap har bildats och utvecklats från 2 miljarder år tillbaka i tiden till nutid.

Så bildades den gamla berggrunden

För 2 000 miljoner år sedan låg ett hav över stora delar av det som vi i dag kallar norra Sverige. Stora mängder sediment avsattes på botten av havet under många hundra miljoner år. Materialet kom från vulkaniska bergarter och äldre graniter som fanns i omgivningen. Det hade vittrat ner till grus, sand och lera som floder och vindar tagit med sig ut i havet.

På havsbotten bildades flera mil tjocka lager av sediment. När sedimentlagren blev allt tjockare pressades de ihop av sin egen vikt. Till slut omvandlades sedimenten till bergarter.

Rester av det gamla havet och dess sediment utgör den berggrund som täcker stora delar av mellersta Norrland.

LÄS MER

1 900 miljoner år gammal berggrund i Döda fallet-området. Foto: William Sigurdsson.

Smält berg bildade magmakammare

För 1 500 miljoner år sedan bildades en svag zon från det som i dag är södra Finland i öster, västerut genom Ragunda och vidare mot det som nu är täckt av den svenska fjällkedjan. I området tänjdes det yttersta skalet av jorden, jordskorpan, ut och blev tunnare. Trycket på underliggande berg och smälta bergmassor, magmor, minskade. Det fick två magmor, som bildats i jordens inre, att pressa sig genom den äldre berggrunden upp mot jordytan som bubblor i en öppnad läskedryck.

När magmorna inte kunde ta sig högre upp i jordskorpan stannade de på ungefär tre kilometers djup. Där bildade de flera magmakammare som kan liknas vid jättelika ballonger. Magmakammarna lyfte upp jordytan så att rundade former bildades. Så småningom svalnade magmorna och bildade bergarter. Den ena magman som var röd bildade granit och den andra som var mörk, nästan svart, bildade gabbro.

Karta över Ragunda kommuns magmakammare (mörklagt område). Illustration: Katarina Söderlund.

Yngre bergarter trängde upp i sprickor när berget kallnat

De yngsta bergarterna i Ragundaområdet trängde upp i sprickor i berget. Det var långt efter att magmakammarna hade bildats, i ett skede då berget hade hunnit kallna och spricka. Det är inte helt klart när detta skedde. För att kunna avgöra åldern på dessa bergarter behöver noggrannare undersökningar göras.

En av de yngre bergarterna i området är porfyrit. Magma av porfyrit har pressat sig upp genom bergssprickor och bildat gångar. De kan ses vid Stadsberget.

Gång av porfyrit i Stadsberget. Foto: Peter Ladan.

Vind, vatten och is nötte ner bergytan

Efter dessa händelser följde en flera hundra miljoner år lång period utan större geologiska förändringar i området. Under de åren nöttes bergytan ner av vittring. Det sönderfallna materialet fördes bort av vind, vatten och is. Till slut hade en mer eller mindre platt bergyta bildats, ett peneplan.

Utsikt över peneplanet från Kullstaberget. Foto: Souleiko Abdi Olade.

Bergsprickor vittrade

För 200-100 miljoner år sedan tillhörde Sverige superkontinenten Pangea. Vårt land låg på sydligare breddgrader och var täckt av öken. Det torra, varma klimatet gjorde att sprickor i den platta bergytan vittrade.  

Vittringen gröpte ur sprickorna och erosionen förde bort materialet. De mer lättvittrade delarna av peneplanet resulterade i dalar och de hårdare delarna bevarades i bergkullar. Så uppstod bergkullandskapet.

I dag utgörs peneplanet av topparna på de några hundra meter höga bergkullarna. Du kan se det från Kullstabergets utsiktsplats och Böle-Hoo utsiktsplats.

Bergkullen Hannmyrkullen. Foto: Katarina Söderlund.

Isens smältvatten förde bort lättare material

Det landskap vi ser i dag är till stora delar format av istider de senaste 2,6 miljoner åren. Det är framför allt den senaste nedisningsperioden, Weichsel, och den näst senaste, Saale, som har satt sina spår i landskapet.

För 20 000 år sedan, under Weichsel, låg en flera kilometer tjock inlandsis ovanpå det som i dag är Sverige. Därefter började isen smälta och minska i storlek. I början gick det ganska långsamt, men efter hand tog det fart. Geologerna vet inte helt säkert men isen hade förmodligen försvunnit från Ragunda för ungefär 10 000 år sedan.

När isen smälte som mest forsade enorma vattenmassor med full kraft genom landskapet. Smältvattnet spolade bort lättare material som sand och grus och nötte ner till berggrunden. Kvar blev renspolade, rundade större stenar och stenblock som vattnet inte orkade föra bort.

Vid Nornan kan du se jättelika stenblock som vattnet lämnade kvar och vid Getgrottan kan du se enorma stenblock som förmodligen flyttades dit av is under någon istid.

Ingången till Getgrottan. Foto: Peter Ladan.

Smältvattnet byggde nya landområden

När vattenmassorna lugnade ner sig och inte längre orkade transportera så mycket material sjönk sand och grus och la sig på botten. Under en period gjorde isen ett längre uppehåll här i sin avsmältning. Då strömmade mycket smältvatten med material ut på en och samma plats. På så sätt kunde större, nya landområden bildas. Exempel på sådana landformationer är den långsträckta åsryggen Getryggen och det stora sandområdet i Döviken – Zorbcenter.

Utsikt över Döviken – Zorbcenter vid Indalsälven. Foto: Peter Ladan.

Isblock bildade dödisgropar

I området kring Getryggen finns också dödisgropar och dödissjöar, som är vattenfyllda dödisgropar. De uppstod genom att isblock bröts loss från inlandsisen och bäddades in i sand och grus som den smältande isen hade lämnat efter sig. Materialet stelnade kring isbitarna och när de sedan smälte bildades där gropar lika stora som de lösbrutna isblocken.

Vill du se ännu en dödisgrop kan du besöka Fors skogskyrkogård.

Dödissjö nära Getryggen. Foto: Peter Ladan.

Landhöjningen blottlägger områden

När den senaste inlandsisen försvann från Ragunda förde smältvattnet med sig stora mängder fint material. Materialet avsattes i Indalsälvens dalgång. På den tiden låg där en vik av Östersjön.

Isen hade tryckt ner jordskorpan ända upp till 1 000 meter. När klimatet blev varmare och isen smälte minskade trycket på jordskorpan och landet började resa sig igen. I dag är landhöjningen knappt 1 centimeter per år.

Tack vare landhöjningen kan man i dag hitta det avsatta materialet både i dalgångarna och högt upp på sluttningarna, exempelvis vid Ammerån Våle.

Avsatt material i Ammeråns sluttning. Foto: Peter Ladan

Strömmande vatten fortsätter att förändra landskapet

Sedan isavsmältningen har det strömmande vattnet fortsatt att förändra landskapet genom att föra hit, bryta ner och förflytta jordmaterial som sand, grus och lera. Nya landområden har bildats och fortsätter att bildas av det avsatta materialet. Ett exempel är de små öar som finns i Ammerån och som kallas mittbankar. Vissa av dem har växtlighet med rötter som gör att de står emot även den kraftigaste vårflod.

Mittbankar i Ammerån. Foto: Katarina Söderlund.

Vattenvirvlar med sand, grus och sten skapade jättegrytorna

I den torrlagda älvfåran i Döda fallet finns små och stora gropar i berggrunden som kallas jättegrytor. Jättegrytorna bildades genom att strömmande vatten under tusentals år urholkade bergunderlaget. Små stenar, grus och sand snurrade med i vattenvirvlarna under en längre tid och svarvade ut hålen i berget. Samtidigt slipades jättegrytan så den blev slät och fin. I en del grytor ligger en slät, äggformad sten som kallas löpsten. I äldre tider trodde man att jättar använde groparna för att laga mat i. Därför heter det jättegrytor.

Jättegryta med löpsten i Döda fallet. Foto: William Sigurdsson.

Naturkatastrof orsakad av människan

Tömningen av Ragundasjön är en av Sveriges största naturkatastrofer som skapats av människan. Det var den 6 juni 1796 som Magnus Huss – Vildhussen – försökte leda om vattnet förbi det 30 meter höga vattenfallet Storforsen. Det gick inte som planerat och Ragundasjön uppströms vattenfallet tömdes på bara några timmar. Ängsmarker, lador, bryggor, sågar, kvarnar och fiskeplatser sköljdes bort av det framrusande vattnet. Kvar blev ett dött vattenfall, Döda fallet, och en nästan 800 meter lång älvfåra, en kanjon.

Kanjonen i Döda fallet. Foto: William Sigurdsson.

Besöksmål på Tema Landskap

Rulla till toppen