Växter

Fridlysta eller ingår i åtgärdsprogram för att minska risken för att de dör ut.

Blodnycklar

En orkidé med vackra purpurröda blommor. Stjälken och bladen är mörkt rödfläckiga. Blodnycklar trivs på våtmarker och fuktängar. Blomman har setts i områden nära Koviken.

Illustration: Inger Backlund.

Blåsippa

Fridlyst växt som blommar tidig vår. Blommorna är vanligen blåa men kan även vara rödaktiga eller vita. Har setts i flera naturreservat, till exempel Ammerån och Snedmyran.

Blåsippa
Illustration: Katarina Söderlund.

Bombmurkla

Bombmurklan är en svamp som påminner om en bomb eller en chokladbakelse. Har ett geléaktigt innehåll. Växer i granskog. Har bland annat setts i naturreservatet Ammerån.

Bombmurkla
Illustration: Katarina Söderlund.

Brudsporre

Brudsporren är sällsynt i norra Sverige. Den kan bli 10–40 cm hög. Har väldoftande, rosa till rödlila blommor. Bladen är smalt lansettlika, utan fläckar. Har bland annat setts i naturreservatet Snedmyran.

Brudsporre
Illustration: Inger Backlund.

Doftticka

Nedbrytarsvamp, lever på död eller döende ved. Sälg är främsta värdträdet. Rödlisteklassad som sårbar. Avverkning av sälgar hotar dess existens. Har setts i Döda fallet med flera naturreservat.

Doftticka
Illustration: Katarina Söderlund.

Fläcknycklar

Fläcknycklar är ett gemensamt artnamn för Jungfru Marie nycklar och Skogsnycklar. Växten har inte setts vid något av geoparkens besöksmål, däremot i naturreservatet Snedmyran.

Fläcknycklar
Illustration: Katarina Söderlund.

Grå renlav

Grå renlav är den vanligaste typen av renlavarna. En huvudföda för renar på vintern. Väldigt köldtålig. Trådlikt utseende. Växer på torr och karg mark. Har setts i Döda fallet och på Prästberget.

Grå renlav
Illustration: Katarina Söderlund.

Grönkulla

Orkidé med gröna eller grönbruna blommor. Kan bli 10–30 cm höga. Gräsliknande blad. Växer på fuktängar, lundar och hyggen. Har bland annat setts i naturreservatet Sättmyrberget.

Grönkulla
Illustration: Inger Backlund.

Guckusko

Orkidé med säreget utseende. I vild form har den oftast gul ”fot”, rödbruna blad och enstaka blommor. Kan bli 20–60 cm hög. Har bland annat setts i naturreservatet Snedmyran.

Guckusko
Illustration: Inger Backlund.

Gulvit renlav

Är en huvudföda för renar under vinterhalvåret. Väldigt köldtålig. Gul-vit/gul-grön till färgen. Växer i torr och karg mark där nästan inget annat växer. Har setts i Döda fallet.

Gulvit renlav
Illustration: Katarina Söderlund.

Höstlåsbräken

En ormbunke som kan bli 10–20 cm hög. Trivs på sandiga, öppna marker eller torr hårt packad mark med begränsad konkurrens. Har setts i närheten av naturreservatet Eldsjöbäcken.

Höstlåsbräken
Illustration: Katarina Söderlund.

Jungfru Marie nycklar

Vanlig orkidé. Färgen varierar från mörkrosa till nästan vit. Blommorna sitter tätt. Kan bli 20–40 cm hög. Trivs på frisk och fuktig men mager mark. Har setts i naturreservaten Meån och Snedmyran.

Jungfru Marie nycklar
Illustration: Inger Backlund.

Jämtlandsmaskros

Fridlyst strandmaskros. Mörkt gul mot orange färg. Blommorna öppnar sig bara halvvägs. Trivs i fuktig/våt mark med begränsad konkurrens om utrymmet. Har setts i naturreservatet Ammerån.

Jämtlandsmaskros
Illustration: Inger Backlund.

Klådris

Liknar risig buske. Har känsliga frön och svårt för konkurrens. Trivs på steniga, sandiga älvstränder. Gror enbart på fuktig mark. Har setts i naturreservaten Ammerån, Kvarnån och Revaberget.

Klådris
Illustration: Inger Backlund.

Knärot

Vanlig orkidé, 10–30 cm hög. Små, vita och väldoftande blommor. Bladen bildar mattor av övervintrande bladrosetter. Trivs på mossrik mark. Har setts i Döda fallet med flera naturreservat.

Knärot
Illustration: Inger Backlund.

Korallrot

Gulgrön eller brungrön orkidé, 7–20 cm hög. Ganska blek och klorofyllös. Trivs bäst på fuktig mark, i skogskärr och sumpskogar. Har setts i naturreservaten Meån och Långstrandberget.

Korallrot
Illustration: Inger Backlund.

Käppkrokmossa

Bladmossa som tidigare rödlistats som ”nära hotad” men som nu listas nu som ”livskraftig”. Trivs i fuktiga miljöer som kärr och sjöstränder. Har setts i naturreservatet Snedmyran.

Käppkrokmossa
Illustration: Katarina Söderlund.

Lappranunkel

Växt som kan bli 7–15 cm hög. Små gula blommor med blad som producerar nektar. Trivs i fuktig/våt skogsmark. Har setts i naturreservaten Långstrandberget och Ammerån .

Lappranunkel
Illustration: Inger Backlund.

Lopplummer

Lummer som blir 5–25 cm hög. På lågland blir den oftast mörkgrön. Växten har ett krypande sätt men bildar inte mattor, möjligen står den i små grupper. Har setts i Döda fallet.

Lopplummer
Illustration: Inger Backlund.

Mattlummer

Kan bli 5–20 cm hög. Har ljusgröna grenar där bladen sträcker sig framåt/utåt. Bladen har en liten hårudd längst ut på spetsarna. Har setts kring naturreservatet Eldsjöbäcken.

Mattlummer
Illustration: Katarina Söderlund.

Plattlummer

Kan bli 5–20 cm hög. Grenarna är plattade med blad som sitter tätt utefter stam och grenar. Ser plastliknande ut. Trivs på torr, mager mark. Har setts i naturreservatet Revaberget.

Plattlummer
Illustration: Inger Backlund.

Revlummer

Kan bli 8–30 cm hög och få flera meter långa krypskott. Kan bilda mattor. Trivs på fuktig, mager mark. Kan bl.a. hittas i barrskogssänkor och buskmarker. Har setts i naturreservatet Snedmyran.

Revlummer
Illustration: Katarina Söderlund.

Skogsnycklar

Är underart till fläcknycklar. Blommorna är oftast mörkvioletta men kan även ha andra färgtoner. Trivs bl.a. i fuktskogar, strandkärr och bäckraviner. Har setts i omgivningarna kring Koviken.

Skogsnycklar
Illustration: Katarina Söderlund.

Skogsrör

Sirligt gräs som kan bli 80–150 cm högt. Trivs i fuktig barr- och blandskogsmark, t.ex. utefter bäckar och i skogssluttningar. Har setts i naturreservaten Kvarnån, Långstrandberget och Revaberget.

Skogsrör
Illustration: Inger Backlund.

Skrovlig taggsvamp

Gråbrun svamp med upp till 15 cm bred hatt. Trivs i barrskogar. Räknas som signalart, d.v.s. dess närvaro signalerar att området har höga naturvärden. Har setts i naturreservatet Långstrandberget.

Skrovlig taggsvamp
Illustration: Katarina Söderlund.

Smällvedel

Ovanlig ärtväxt som klassas som sårbar, är fridlyst och ingår i åtgärdsprogram för dess bevarande. Är 20–70 cm hög. Har gula blommor. Centrum för smällvedeln i Sverige är kring tätorten Stugun.

Smällvedel
Illustration: Inger Backlund.

Spindelblomster

Orkidé, 7–20 cm hög. Brunröda och gröna blommor. Trivs på fuktig, mager och mossbeväxt mark. Har setts i naturreservaten Höksberget, Meån, Snedmyran och Långstrandberget.

Spindelblomster
Illustration: Inger Backlund.

Tvåblad

Orkidé med gulgröna blommor som blir 20–60 cm hög. Växer där det finns fuktig, helst kalkhaltig, sandig mulljord t.ex. vid vägkanter och på fuktängar. Har setts i naturreservatet Snedmyran.

Tvåblad
Illustration: Katarina Söderlund.

Äkta ängsnycklar

En orkidé som det inte finns så mycket information om. Blir 15–80 cm hög. Som många orkidéer får den en rosalila färg. Har setts på Prästberget och i naturreservatet Snedmyran.

Äkta ängsnycklar
Illustration: Katarina Söderlund.
Rulla till toppen