Tema Vetenskapligt genombrott

Tema Vetenskapligt genombrott handlar om geologen Gerard De Geers upptäckt av tidpunkten för den senaste istidens slut och uppfinning av Den svenska tidsskalan.

Undersökte sediment av lera

Gerard De Geer var en berömd professor i geologi vid Stockholms universitet. I slutet av 1800-talet påbörjade De Geer undersökningar av avsatta lersediment och gjorde noggranna mätningar av deras tjocklek. Han hade en teori om att det gick att datera istidens slut genom att räkna varviga lager av lera som avsatts i sjöar, fjärdar och fjordar när senaste inlandsisen smälte. Likt årsringar i ett träd hade dessa lervarv byggts upp, ett ljusare, tjockare lager på sommaren och ett mörkare, tunnare på vintern. Lagren blev olika tjocka beroende på om det var en torr eller regnig sommar eller om det var kallt eller varmt.

Studerade lervarv i den tömda Ragundasjön

I början av 1900-talet åkte De Geer och hans ”ler-jungar” till Ragunda. Han hade insett att Ragunda var en perfekt plats att studera lervarv på. Efter att Ragundasjön hade tömts på vatten var lervarven lätta att se.

Det översta varvet var från 1796 när sjön tömdes. Från det var det bara att räkna bakåt i tiden, koppla lervarven till årtal och sätta dem i en tidsskala. Det understa lagret var ungefär 7 000 år gammalt. Eftersom lervarven är unika kunde De Geer och hans medarbetare göra jämförelser med motsvarande lager på andra platser. Där kunde de räkna ytterligare lervarv bakåt i tiden. På så sätt fick de ihop en mycket lång tidsskala.

Gerard De Geer i arbete med lervarv. Foto: Ebba Hult De Geer.
Skiss med data från mätningar av lervarv. Källa: Okänd.

Upptäckten av ”År 0”

När De Geer räknat färdigt drog han slutsatsen att istiden borde ha tagit slut för ungefär 12 000-13 000 år sedan. Numera tror geologer att isen hade försvunnit från Ragunda senare än så, för ungefär 10 000 år sedan.

Den svenska tidsskalan

Gerard De Geers mätmetod fick en större användning än att bara kunna beräkna istidens slut. Han trodde dessutom att det gick att korrelera sediment över hela världen, men dessa idéer visade sig inte stämma.

Lervarvskronologin som De Geer uppfann kallades internationellt för Den svenska tidsskalan. Det var den geologiska vetenskapens första absoluta och mer exakta metod att mäta tid.  

Geokronologiska museet inhyst på Institutionen för Geovetenskap vid Stockholms universitet. Där finns mycket av materialet kopplat till Gerard De Geer och forskningen i lervarvskronologi.

Gerard De Geer i Geokronologiska institutet år 1931. Källa: Kungliga Svenska Vetenskapliga Akademiens Handlingar Band 18 N:o 6.

Ragundas lervarv på exklusiv världskarta

Ragundas lervarv har valts ut som 1 av 100 betydelsefulla geologiska arv i världen. Bakom utnämningen står IUGS, International Union of Geological Sciences, en av världens största vetenskapliga organisationer. Läs mer om lervarven och IUGS motivering här: Quaternary glacial varves of Ragunda.

IUGS har gett ut en bok med de 100 geologiska arven. Du kan ladda ner boken gratis här: The First 100 IUGS Geological Heritage Sites.

Karta över några av de 100 geologiska arv som IUGS har valt ut. Källa: IUGS.
Certifikat över Ragundas lervarv. Källa: IUGS.

Besöksmål på Tema Vetenskapligt genombrott

Rulla till toppen